Akty prawne obowiązujące w ZespoleAkty prawne obowiązujące w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Halinowie


Akty prawne obowiązujące w Szkole Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Halinowie

Statut Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Halinowie. Obowiązuje od 30 listopada 2017 roku.
Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania w Szkole Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym. Obowiązują od 1 września 2017r. Z dniem 30 listopada 2017 Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania stały się integralną częścią Statutu Szkoły Podstawowej.
Szkolny Program Wychowawczo-Profilaktyczny w Zespole Szkolno-Przedszkolnym, stan na 30 września 2017r., po uzgodnieniach z Radą Rodziców.

Regulaminy

Regulamin korzystania ze stołówki szkolnej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Halinowie.

Regulamin korzystania z dziennika elektronicznego.

Regulamin wycieczek i innych imprez turystyczno-krajoznawczych – aktualizacja 1.09.2016

Regulamin Biblioteki w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Halinowie – aktualizacja 1.09.2016

Regulamin korzystania z podręczników i materiałów edukacyjnych zapewnionych przez MEN i pochodzących z dotacji celowej – załącznik 1 do Regulaminu Biblioteki w Zespole Szkolno-Przedszkolnym – aktualizacja 1.09.2016

Regulamin podziału na grupy nauczania języka angielskiego

Z Załącznik – Regulamin świetlicy w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Halinowie. Ważny od 1 września 2017.

Regulamin przyprowadzania i odbierani dzieci w klasach I – III Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Halinowie. Od 1 września 2017.

Regulamin Rady Pedagogicznej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Halinowie.

Regulamin Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Halinowie.

Regulamin Rady Pedagogicznej Przedszkola w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Halinowie.

Regulamin Rady Rodziców Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Halinowie.

Regulamin Rady Rodziców Przedszkola

Procedury

Procedura organizowania zajęć gimnastyki korekcyjnej w ZSP w Halinowie.

Procedura zwalniania ucznia: z wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego; z realizacji zajęć wychowania fizycznego, zajęć komputerowych, nauki drugiego języka nowożytnego w Szkole Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Halinowie.

Procedura organizowania indywidualnego przygotowania przedszkolnego oraz indywidualnego nauczania w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Halinowie.

Procedura postępowania w sytuacji zaistnienia wypadku osoby pozostającej pod opieką Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Halinowie.

Akty prawne obowiązujące w Przedszkolu w Zespole Szkolno-Przedszkolnym.

Statut Przedszkola w Halinowie. Ważny od 30 listopada 2017 roku.
Regulamin przyprowadzania i odbierania dzieci w Przedszkolu i Oddziałach Przedszkolnych. Ważny od 1 września 2017 roku.

Koncepcja pracy przedszkola

Dowóz uczniów

Wniosek o dowożenie dla uczniów szkoły podstawowej.
Rozkład Jazdy Autobusów Gmina Halinów Wrzesień 2015