Kalendarz roku szkolnego 2020/20211 września 2020 r. – rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

23 – 31 grudnia 2020 r. – zimowa przerwa świąteczna.

18 – 31 stycznia 2021 r. –  ferie zimowe.

W związku z Rozporządzeniem MEN z dnia 27 listopada 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 zmienia się termin ferii zimowych, które na terenie całego kraju będą trwały od dnia 4 stycznia 2021 r. do dnia 17 stycznia 2021 r.;

1 – 6 kwietnia 2021 r. – wiosenna przerwa świąteczna.

25, 26, 27 maja 2021r.- egzamin ósmoklasisty.

25 czerwca 2021 r. – zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

26 czerwca – 31 sierpnia 2021 r. – ferie letnie.

Szanowni Państwo.
Na podstawie § 5.1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej, z dnia 11 sierpnia 2017r. w sprawie organizacji roku szkolnego (DZ. U. z 2017 poz. 1603) dyrektor szkoły, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, rady rodziców i samorządu uczniowskiego, biorąc pod uwagę warunki lokalowe i możliwości organizacyjne może, w danym roku szkolnym, ustalić dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w wymiarze dla szkół podstawowych – do 8 dni. W te dni szkoła jest zobowiązana zorganizować zajęcia opiekuńcze, co zawsze czynimy.

Uwzględniając w szczególności opinię Rady Rodziców dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2020/2021:
25 maja 2021 – I dzień – egzamin ósmoklasisty
26 maja 2021 – II dzień – egzamin ósmoklasisty
27 maja 2021 – III dzień – egzamin ósmoklasisty
28 maja 2021 – piątek po egzaminach
4 czerwca 2021 – piątek po Bożym Ciele.