Deklaracja dostępnościDEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Halinowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Halinowie.

Data publikacji strony internetowej: 2011-04. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 24.03.2024.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • Na stronie nie zapewniono alternatywy dla treści nietekstowej,
 • Dla informacji brak właściwej relacji,
 • Nie spełniono wymagań minimalnego kontrastu pomiędzy tekstem a tłem,
 • Zwiększając rozmiar elementów strony internetowej, w tym tekstu, następuje utrata zawartości lub funkcjonalności strony,
 • Na stronie nie istnieją mechanizmy pozwalające na pominięcie bloków,
 • Nie zapewniono kolejności fokusu zgodnie przyjętą konwencją w kulturze,
 • Na stronie internetowej nie zawarto celu linków w kontekście.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2024-03-24. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Deklarację poddano ostatnio przeglądowi i aktualizacji dnia: 2023-03-02. Deklarację zaktualizowano na podstawie audytu wewnętrznego.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Lidia Kołakowska, szkolahalinow@halinow.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 515291130. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie,
wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Szkoła Podstawowa w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Halinowie, Okuniewska 115, 05-074

 1. Budynek szkoły składa się z siedmiu segmentów: administracja, A, B, C, hala, sala gimnastyczna, łącznik. Budynki szkoły posiadają 13 wejść, w tym dwa główne, nadzorowane przez pracowników obsługi szkoły.
 2. Wejście główne od ulicy Okuniewskiej nie jest dostosowane dla osób niepełnosprawnych ruchowo. Prowadzą do niego schody i brak podjazdu dla wózków. Wejście główne od ulicy Prusa jest parterowe i dostosowane dla osób niepełnosprawnych ruchowo. Wejścia do hali i Sali gimnastycznej są parterowe i dostosowane do osób niepełnosprawnych ruchowo.
 3. Wejście główne od ulicy Okuniewskiej oraz wejście do szatni to wejścia na karty magnetyczne. Wejścia nadzorują pracownicy obsługi szkoły.
 4. Gabinet dyrektora oraz sekretariat znajduje się w segmencie C do którego prowadzi wejście główne dostosowane dla osób niepełnosprawnych ruchowo.
 5. Winda znajduje się w segmencie C. Schody i korytarze spełniają normy szerokości, schody posiadają spocznik.
 6. Brak pochylni, platform, pętli indukcyjnych. Winda wyposażona jest w komunikaty głosowe.
 7. Na terenie przed kompleksem sportowym oraz przed budynkiem C na parkingu znajdują się 2 miejsca parkingowe wyznaczone dla osób niepełnosprawnych. Brak wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych przy wejściu od ulicy Okuniewskiej.
 8. Prawo wstępu z psem asystującym nie zostało uregulowane.
 9. Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.
 10. W segmencie C i w hali sportowej są toalety przeznaczone dla osób niepełnosprawnych.
 11. Jest możliwość wyjścia do osoby niepełnosprawnej.

Przedszkole w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Halinowie, Okuniewska 115, 05-074

 1. Budynek przedszkola jest parterowy, bez barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych ruchowo. Budynek przedszkola posiada jedno wejście główne nadzorowane przez pracowników obsługi przedszkola i pięć wejść bezpośrednio z sal zajęć. Wejście główne jest na karty magnetyczne. Wejście nadzorują pracownicy obsługi przedszkola.
 2. Gabinet dyrektora oraz sekretariat znajduje się w segmencie C do którego prowadzi wejście główne dostosowane dla osób niepełnosprawnych ruchowo.
 3. Brak windy – budynek parterowy. Brak schodów. Korytarze spełniają normy szerokości.
 4. Brak pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych.
 5. Przy budynku brak wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych. Na terenie przed kompleksem sportowym oraz przed budynkiem C na parkingu znajdują się miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Jest to niedaleka odległość od budynku przedszkola.
 6. Prawo wstępu z psem asystującym nie zostało uregulowane.
 7. Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.
 8. Są toalety przeznaczone dla osób niepełnosprawnych.
 9. Jest możliwość wyjścia do osoby niepełnosprawnej.

Aplikacje mobilne

Brak aplikacji mobilnych.