Rekrutacja do klas pierwszych 2024/2025 • Do klasy I szkoły podstawowej, dzieci zamieszkałe w obwodzie naszej szkoły przyjmujemy z urzędu, na podstawie wypełnionego przez rodzica Zgłoszenia dziecka do szkoły. Zgłoszenie jest dostępne w sekretariacie Zespołu (budynek C pokój 0.07) oraz w prawej zakładce menu.
 • Ze względu na planowanie organizacji pracy szkoły na rok szkolny 2024/2025 prosimy rodziców o złożenie wniosków w miesiącach luty – marzec w sekretariacie budynku C pokój 0.07 w godzinach 6.30 – 15.30 lub w skrzynce podawczej znajdującej się na portierni – wejście od ul. Prusa. Wcześniejsze wnioski rodziców ułatwią nam planowanie klas pierwszych.
 • Kandydaci zamieszkali poza obwodem naszej szkoły mogą być przyjęci do klasy I po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami. Postępowanie rekrutacyjne jest prowadzone na Wniosek rodzica dziecka. Wniosek jest dostępny w sekretariacie Zespołu oraz w prawej zakładce menu.
 • Jeżeli przyjęcie ucznia wymaga przeprowadzenia zmian organizacyjnych pracy szkoły powodujących dodatkowe skutki finansowe, dyrektor szkoły może przyjąć ucznia po uzyskaniu zgody organu prowadzącego.
 • Dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły organ prowadzący określił kryteria naboru oraz dokumenty niezbędne do ich potwierdzenia.

Kryteria naboru do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Halinów, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły, liczbę punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumenty niezbędne do ich potwierdzenia zawiera:
UCHWAŁA NR XXXI.284.2017 RADY MIEJSKIEJ W HALINOWIE z dnia 30 marca 2017 r.

UCHWAŁA NR XXXII.291.2017 RADY MIEJSKIEJ W HALINOWIE z dnia 27 kwietnia 2017 r.

Terminy rekrutacji do klas pierwszych w roku szkolnym 2024/2025

Opis czynności Rekrutacja Rekrutacja
uzupełniające
Złożenie w sekretariacie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym. Wniosek dostępny jest w prawej zakładce. 12.06.2024 (g.8.00)-18.06.2024 (g.15.00) 21.08.2024 (g.8.00)-23.08.2024 (g.15.00)
Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów rekrutacyjnych. 20.06.2024 25.08.2024
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych. 17.08.2024 26.08.2024
Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia. 18.08.2024 27.08.2024
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych. 24.08.2024 28.08.2024

 

Szczegółowe informacje dotyczące terminów czynności w rekrutacji zawiera
Zarządzenie Nr 7.2024 Burmistrza Halinowa z dnia 18 stycznia 2024 r. – załącznik 2.

Które dzieci idą do klasy pierwszej w roku szkolnym 2024/2025?

Obowiązek szkolny dziecka rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat (rok urodzenia 2017) oraz trwa do ukończenia szkoły podstawowej, nie dłużej jednak niż do ukończenia 18 roku życia.

Na wniosek rodziców naukę w szkole podstawowej może także rozpocząć dziecko, które w danym roku kalendarzowym kończy 6 lat. (rok urodzenia 2018)

Dyrektor szkoły podstawowej przyjmuje dziecko sześcioletnie jeżeli dziecko:

 • korzystało z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, w którym ma rozpocząć naukę w szkole podstawowej, albo
 • posiada opinię o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej, wydaną przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną albo niepubliczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną założoną zgodnie z art. 168 prawa oświatowego oraz zatrudniającą pracowników posiadających kwalifikacje określone dla pracowników publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych.

Dziecko sześcioletnie, które zostało wcześniej przyjęte do szkoły podstawowej, jest zwolnione z obowiązku odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego.

Rodzice dziecka podlegającego obowiązkowi szkolnemu są zobowiązani do:

 • dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do szkoły;
 • zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia szkolne;
 • zapewnienia dziecku warunków umożliwiających przygotowywanie się do zajęć;
 • informowania, w terminie do dnia 30 września każdego roku, dyrektora szkoły podstawowej, w obwodzie której dziecko mieszka, o realizacji obowiązku szkolnego spełnianego w sposób określony w art. 36 ust. 10 lub 11 prawa oświatowego.

Odroczenie obowiązku szkolnego

 • Dyrektor publicznej szkoły podstawowej, w obwodzie której dziecko mieszka, na wniosek rodziców, odracza rozpoczęcie spełniania przez dziecko obowiązku szkolnego o jeden rok szkolny.
 • Wniosek, o którym mowa wyżej, składa się w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat, nie później niż do dnia 31 sierpnia. Odroczenie dotyczy roku szkolnego, w którym dziecko ma rozpocząć spełnianie obowiązku szkolnego.
 • Do wniosku dołącza się opinię, z której wynika potrzeba odroczenia spełniania przez dziecko obowiązku szkolnego w danym roku szkolnym, wydaną przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną albo niepubliczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną, założoną zgodnie z art. 168 prawa oświatowego oraz zatrudniającą pracowników posiadających kwalifikacje określone dla pracowników publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych.
 • Dziecko, któremu odroczono rozpoczęcie spełniania obowiązku szkolnego kontynuuje przygotowanie przedszkolne w przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej lub w innej formie wychowania przedszkolnego.