Wniosek o przyjęcie dzieckaRodzice dzieci zamieszkałych w obwodzie naszej szkoły wypełniają formularz Zgłoszenie dziecka do szkoły. Podpisany formularz składamy w sekretariacie szkoły – budynek A pokój 17, który czynny jest codziennie w godzinach 7.30 – 15.30 lub składamy w skrzynce podawczej, która znajduje się na portierni w wejściu głównym od ul. Okuniewskiej.

Zgłoszenie dziecka do klasy pierwszej —>>>

Ponieważ szkoła przyjmuje wszystkie dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły prosimy jednocześnie wypełnić:
Kwestionariusz osobowy ucznia —>>>

Wniosek o korzystanie ze świetlicy – jeśli dziecko będzie uczęszczało na świetlicę —>>>

Wniosek o dowóz szkolny – jeśli dziecko będzie dojeżdżało do szkoły autobusem—>>>

Wniosek o zorganizowanie lekcji religii – jeśli dziecko będzie uczęszczało na religię —>>>

Wniosek o zorganizowanie lekcji etyki – jeśli dziecko będzie uczęszczało na etykę —>>>


Rodzice dzieci zamieszkałych poza obwodem szkoły składają Wniosek rodzica o przyjęcie dziecka zamieszkałego poza obwodem do szkoły, który będzie rozpatrywany w procesie rekrutacji, jeśli szkoła będzie dysponowała wolnymi miejscami.
Wniosek rodzica o przyjęcie dziecka zamieszkałego poza obwodem do szkoły —>>>