Stołówka szkolnaRok szkolny 2023/2024

Jadłospis wrzesień 2023 r.

Zasady dotyczące korzystania z obiadów w stołówce szkolnej dla klas 1- 8 oraz oddziałów zerowych.
1. Korzystanie przez uczniów z posiłków wydawanych w stołówce szkolnej wymaga posiadania KARNETU MIESIĘCZNEGO, z zaznaczeniem dni, w których dziecko będzie korzystało z żywienia w szkolnej stołówce. Karnet wydaje pracownik stołówki po opłaceniu żywienia.
2. Posiłki wydawane będą na podstawie karnetów imiennych, które dziecko przedstawi przy okienku.
3. W przypadku jednodniowej lub dłuższej nieobecności ucznia, należy zgłosić ten fakt (telefonicznie – tel. 728 540 238 (najlepiej sms) lub osobiście na stołówce ) do godz. 8:30 rano danego dnia.
4. Opłacone, a niewykorzystane posiłki można odliczyć od opłaty w kolejnym miesiącu pod warunkiem, że nieobecność dziecka została uprzednio zgłoszona (patrz pkt 3).
5. Nie zgłoszenie skutkuje przepadnięciem zwrotu pieniędzy za niewykorzystany obiad.
6. Przed okienkiem, w którym wydaje się obiady, obowiązuje kolejka w jednym szeregu.
7. Do korzystania z posiłków w stołówce szkolnej uprawnieni są również uczniowie szkoły wnoszący opłaty indywidualnie (nie muszą posiadać karnetu).
Dla grup „0” – nie obowiązują karnety, natomiast zasady płatności i odwoływania posiłków są takie same jak dla dzieci szkolnych.

Odpłatność za posiłki
• Sprzedaż karnetów obiadowych na dany miesiąc rozpoczyna się w ostatnim tygodniu miesiąca poprzedzającego.
• karnety będą do odbioru na stołówce szkolnej
• Możliwość płatności gotówką w szkole lub przelewem.
• W przypadku przelewu bardzo prosimy o przesyłanie potwierdzenia płatności na zamówienia@obiadydlaprzedszkoli.pl, abyśmy mogli sprawnie wystawić karnety.
Nr konta: 25 1090 2835 0000 0001 2992 3811
W tytule: żywienie (imię i nazwisko dziecka), klasa, za jakie dni

Od 1 września 2022r. obowiązuje nowa cena obiadu szkolnego:
Zupa – 3,00 zł
II danie – 9,00 zł

Obiady w szkole przygotowywane są na miejscu przez firmę:
Usługi Gastronomiczno-Turystyczne
Romana Woźnica
05 – 079 Okuniew

biuro@obiadydlaprzedszkoli.pl

Klauzula informacyjna firmy Usługi Gastronomiczno-Turystyczne Romana Woźnica —>>>

W szkole funkcjonują dwie stołówki prowadzone przez tą samą firmę. Z obu stołówek mogą korzystać uczniowie i pracownicy naszej szkoły.

Ze stołówki w budynku A korzystają:
11.30 – 11.45 – uczniowie klas I
12.30 – 12.45 – uczniowie klas II – III

Ze stołówki w budynku C korzystają uczniowie klas IV – VIII w czasie przerw obiadowych:
11.30 – 11.45
12.30 – 12.45

W czasie przerw międzylekcyjnych nad bezpieczeństwem uczniów czuwają nauczyciele dyżurujący. Dzieci uczęszczające na świetlicę jedzą obiady pod opieką nauczyciela świetlicy.