Sekretariat – załatw sprawęSekretariat do spraw dzieci przedszkolnych i uczniów szkoły podstawowej


Sekretariat czynny w poniedziałek w godzinach 8.00 17.00, pozostałe dni 7.00 – 15.00. Telefon (22)783-60-90 wew. 1. Budynek C pokój 0.07.
Sekretarz szkoły Urszula Cabaj przyjmuje wnioski w sprawach dotyczących dzieci przedszkolnych i uczniów.

 • Jeśli chcesz zapisać dziecko do naszej szkoły wypełnij
  druk – zgłoszenie dziecka do szkoły podstawowej.

 • Jeśli dziecko zostało przyjęte do szkoły podstawowej musimy znać dane osobowe konieczne do umieszczenia w dzienniku elektronicznym.
  Wypełnij wzór wniosku – kwestionariusz osobowy ucznia przyjętego do szkoły.

 • Upoważnienie do odbioru dziecka ze szkoły.

 • Uczeń przyjęty do szkoły oraz dziecko niepełnosprawne przyjęte do przedszkola otrzymuje legitymację szkolną lub przedszkolną. W sekretariacie składamy zdjęcie legitymacyjne podpisane imieniem i nazwiskiem i datą urodzenia. Ważność legitymacji szkolnej i przedszkolnej potwierdza się w kolejnym roku szkolnym przez umieszczenie daty ważności i odcisku pieczęci urzędowej szkoły.

 • Uczeń przyjęty do szkoły może otrzymać mLegitymację szkolną. mLegitymacja szkolna jest ważna w okresie ważności wydanej uczniowi odpowiednio legitymacji szkolnej. Aby uzyskać legitymację uczniowską Rodzic dziecka wysyła na adres: urszula.cabaj@zs-halinow.edu.pl prośbę o wyrobienie m-legitymacji wraz z załączonym sformatowanym zdjęciem dziecka do legitymacji (najlepiej zrobić u fotografa i przesłać). Po wygenerowaniu kodu do m-legitymacji sekretariat informuje rodzica o możliwości odbioru kodu do legitymacji w sekretariacie szkoły (wymagany jest podpis rodzica przy odbiorze stąd konieczna obecność).

 • Jeżeli przedszkolne dziecko niepełnosprawne lub uczeń szkoły utracił legitymację może ubiegać się o duplikat. Należy złożyć wniosek o duplikat legitymacji. Za wydanie duplikatu szkoła pobiera ustawową opłatę.
  Wzór wniosku o duplikat legitymacji lub karty rowerowej.

 • Jeśli uczeń naszej szkoły jest uprawniony do bezpłatnego dowozu wypełnij
  wzór wniosku o dowóz szkolny.

 • Religia jest organizowana na życzenie rodziców. Jeśli chcesz by dziecko przedszkolne lub uczeń szkolny uczestniczył w lekcjach religii wypełnij
  wniosek o zorganizowanie lekcji religii.

 • Jeśli chcesz by dziecko lub uczeń szkolny uczęszczający na lekcje religii zrezygnował z niej wypełnij
  wniosek o rezygnację z lekcji religii.

 • Etyka jest organizowana na życzenie rodziców. Jeśli chcesz by uczeń szkolny uczestniczył w lekcjach etyki wypełnij
  wniosek o zorganizowanie lekcji etyki.

 • Jeśli chcesz by uczeń szkolny uczęszczający na lekcje etyki zrezygnował z niej wypełnij
  wniosek o rezygnację z lekcji etyki.

 • Zgodnie z podstawą programową wszyscy uczniowie uczestniczą w lekcjach wychowania do życia w rodzinie, ale decyzją rodzica można zrezygnować z tych zajęć. Jeśli chcesz by uczeń nie uczestniczył w lekcjach wychowania do życia w rodzinie wypełnij
  wniosek o rezygnację z lekcji wychowania do życia w rodzinie.

 • Uczeń może być zwolniony z wykonywania określonych ćwiczeń na zajęciach wychowania fizycznego, na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach wykonywania przez ucznia tych ćwiczeń wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii. Uczeń może być również zwolniony z realizacji zajęć wychowania fizycznego, zajęć informatyki na podstawie opinii o braku możliwości uczestniczenia ucznia w tych zajęciach wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii. Uczeń z wadą słuchu, z głęboką dysleksją rozwojową, z afazją, z niepełnosprawnościami sprzężonymi lub z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera może być na podstawie opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, może być zwolniony do końca szkoły podstawowej z nauki drugiego języka obcego nowożytnego – u nas języka niemieckiego. Wraz z zaświadczeniem lekarskim lub orzeczenie poradni należy złożyć
  wzór wniosku o zwolnienie z zajęć na podstawie zaświadczenia.
  Uczeń zwolniony z zajęć ma obowiązek przebywać w bibliotece szkolnej lub pod opieką nauczyciela prowadzącego zajęcia. Rodzic może z pierwszej lub ostatniej lekcji zwolnić do domu ucznia, jeśli złoży wniosek o zwolnienie.
  Wzór wniosku o zwolnienie z zajęć do domu.


 • Jeżeli uczeń ma opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej to po złożeniu jej w sekretariacie wszczynamy procedurę pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla ucznia.

Sekretariat przy dyrektorze do spraw pracowników i ZSP w Halinowie

W czasie pandemii zalecamy wszystkie wnioski składać w skrzynce podawczej, która znajduje się na portierni, wejście od ulicy Prusa.

Sekretariat czynny w godzinach 6.30 – 15.30. Telefon 515 291 130. Budynek C pokój 0.08.
Pracownicy sekretariatu: Anna Bagińska, Małgorzata Fidecka przyjmują wnioski w sprawach:

 • korespondencja zewnętrzna
 • pisma nauczycieli i pracowników kierowane do dyrektora
 • pisma rodziców kierowane do dyrektora
 • pisma osób trzecich kierowane do dyrektora
 • opinie nauczycieli o wychowankach
 • orzeczenia w sprawie kształcenia specjalnego wydane przez poradnie psychologiczno-pedagogiczną
 • wnioski uprawnionych do Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
 • zaświadczenia o szkoleniach
 • ustalenia spotkania z dyrektorem
 • wnioski o legitymację służbową

Druki do pobrania

Legitymacje służbowe
1. Wniosek o wydanie legitymacji służbowej
2. Formularz do legitymacji służbowej
Wnioski o urlop
3. Wniosek o urlop wypoczynkowy/na żądanie.
4. Wniosek o urlop okolicznościowy.
5. Urlop z tytułu opieki nad dzieckiem.
Fundusz socjalny
Wniosek o przyznanie świadczenia socjalnego.
Oświadczenie emeryta do naliczenia wysokości odpisu na ZFŚS.