Informacje dla rodzicówRok szkolny 2018/2019


mLegitymacja uczniowska
Uczniowie naszej szkoły, jako pierwsi w Polsce mogą korzystać z mLegitymacji, czyli legitymacji szkolnej w wersji mobilnej, w telefonie komórkowym. MLegitymacje może posiadać w swoim telefonie uczeń lub rodzic dziecka. Jest ona równoprawnym dokumentem do tradycyjnej, papierowej legitymacji. Aby uzyskać mLegitymacje należy na szkolną pocztę elektroniczną przesłać cyfrowy format (JPG) zdjęcia legitymacyjnego dziecka z prośbą o udostępnienie legitymacji mobilnej. Sekretariat aktywuje dokument i generuje kod dostępu, który rodzic lub uczeń odbiera w sekretariacie. Rodzic instaluje aplikacje w swoim telefonie lub telefonie dziecka. Wprowadzenie kodu uaktywnia mLegitymacje. Aby uruchomić mLegitymację należy posiadać telefon z systemem operacyjnym Android w wersji co najmniej 6.0.

mLegitymacja szkolna, identycznie jak papierowa wersja dokumentu, poświadcza uprawnienia uczniów do ulgowych przejazdów kolejowych, czy autobusowych. Jest także podstawą do otrzymania innych, przysługujących uczniom, zniżek. Uczniowie mogą z niej korzystać w tych samych sytuacjach, w których obecnie korzystają z „tradycyjnych” dokumentów. Nie tylko w trakcie kontroli biletów, ale także np. przy zakładaniu karty w bibliotece czy zakupie biletów do kina.

mLegitymacja szkolna to bezpieczne, trudne do podrobienia narzędzie, umożliwiające weryfikację informacji, jakie obecnie znajdują się w papierowej legitymacji. Mobilną legitymację może otrzymać każdy uczeń, któremu wydano wcześniej tradycyjną wersję dokumentu. Okres ważności mLegitymacji jest tożsamy z okresem ważności wydanej wcześniej wersji papierowej. W przypadku utraty ważności „tradycyjnej” legitymacji, mobilna wersja dokumentu będzie unieważniana. Szkoła będzie mogła unieważnić dokument także w przypadku utraty mLegitymacji z powodu uszkodzenia, niepoprawnego działania, czy zgubienia urządzenia mobilnego, w którym była przechowywana. MLegitymacja funkcjonuje równolegle z papierową wersją legitymacji.


Lekcje języka angielskiego w klasach czwartych
Uczniowie klas czwartych zostaną przypisani do odpowiedniej grupy językowej po przeprowadzeniu testu diagnozującego przez nauczycieli języka angielskiego. W pierwszych dniach szkoły przydział do grup został zorganizowany według zasady: uczniowie z numerm w dzienniku 1 – 12 – grupa w; uczniowie powyżej numeru 12 – grupa n.


Wychowanie do życia w rodzinie
Lekcje wychowania do życia w rodzinie są prowadzone w klasach 4 – 8, w I lub w II semestrze. Rodzic może zwolnić dziecko z uczestniczenia w lekcjach wychowania do życia w rodzinie. W tym celu należy w sekretariacie złożyć podanie z informacją, że dziecko nie będzie uczestniczyć w tych zajęciach.
Część zajęć wychowania do życia w rodzinie jest realizowana w grupach z podziałem na dziewczęta i chłopcy. Wszystkie osoby nieuczestniczące w zajęciach są zobowiązane przebywać w wyznaczonej bibliotece pod opieką nauczyciela bibliotekarza.


Religia i etyka
Szkoła organizuje naukę religii i etyki na życzenie rodziców. Dlatego niezbędne jest złożenie stosownego wniosku z prośbą o zorganizowanie lekcji religii lub etyki. Wnioski dostępne u wychowawcy.
Wszystkie osoby nieuczestniczące w zajęciach są zobowiązane przebywać w wyznaczonej bibliotece pod opieką nauczyciela bibliotekarza.


Dobry Start

1 czerwca 2018 r. weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie rządowego programu „Dobry Start”. Dzięki programowi rodzice i opiekunowie – bez względu na dochody – otrzymają raz w roku wsparcie finansowe w wysokości 300 zł, które będą mogli przeznaczyć na zakup m.in. przyborów szkolnych, czy odzieży na nowy rok szkolny. Świadczeniem zostaną objęci wszyscy uczniowie do ukończenia 20. roku życia. W przypadku dzieci niepełnosprawnych wsparcie będzie przysługiwało do ukończenia 24. roku życia. Program „Dobry Start”
to również wsparcie dla uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych od 7. roku życia do zakończenia zajęć.
Wnioski o świadczenie z programu można składać online już od 1 lipca br. Nabór wniosków w formie papierowej rozpocznie się miesiąc później – 1 sierpnia br. Ostateczny termin mija 30 listopada br.
Szczegóły w ulotce informacyjnej —>>>