Stawiamy na wiedzę!logo_projekt

Grupa Szkoleniowo Doradcza Europlus Sp. z o.o. wraz z Gminą Halinów uzyskała dofinansowanie na realizację projektu
„Stawiamy na wiedzę! Rozwój edukacyjny dzieci i młodzieży z Gminy Halinów”.
Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020, realizowany w ramach Działania 10.1. Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży, Poddziałanie 10.1.1. Edukacja ogólna.

Wsparcie w ramach Projektu otrzymają:
• Szkoła Podstawowa w Brzezinach,
• Szkoła Podstawowa w Cisiu,
• Szkoła Podstawowa w Chobocie,
• Szkoła Podstawowa w Halinowie,
• Szkoła Podstawowa w Okuniewie.

Celem projektu jest podniesienie kompetencji kluczowych i cyfrowych oraz umiejętności i postaw przez 562 uczniów wymienionych wyżej szkół. W ramach projektu realizowane będą:
 dodatkowe zajęcia z j. angielskiego, matematyki, informatyki,
 kółka zainteresowań z przedsiębiorczości, zajęć teatralnych i przyrodniczych,
 wyjazdy edukacyjne.

W ramach Projektu w narzędzia do nauczania przedmiotów przyrodniczych i matematyki (materiały edukacyjne oraz multimedialne) zostaną doposażone pracownie przedmiotowe. Zakupiony zostanie także sprzęt do pracowni informatycznych.
Dodatkowo szkoleniami objęci zostaną nauczyciele szkół.

Realizowane zajęcia mają na celu kształtowanie i rozwijanie właściwych postaw uczniów w zakresie kreatywności, innowacyjności, pracy zespołowej oraz postaw przedsiębiorczych. Pomogą także rozwinąć kompetencje niezbędne w przyszłości na rynku pracy.

Wartość projektu: 1 990 388,16 zł
Wysokość dofinansowania: 1 884 980,16 zł
Termin realizacji projektu: 01.09.2019 – 31.06.2021