Egzamin ósmoklasistyWyniki egzaminu ósmoklasisty

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie przekazuje dyrektorom szkół wyniki i zaświadczenia z egzaminu ósmoklasisty w dniu 31 lipca 2020 roku od godz. 9.00 do godz. 12.00.

Indywidualne wyniki egzaminu ósmoklasisty będą dostępne dla uczniów w systemie ZIU 31 lipca 2020 od godz. 10.00. Dane do logowania do serwisu ZIU przekażemy uczniom w dniach 22,23 lipca 2020 przez dziennik elektroniczny.

Zaświadczenia o wynikach egzaminu uczniowie mogą odbierać w dniach 3-4 sierpnia 2020.


Procedury dla uczniów klas ósmych.

INFORMACJA O SPOSOBIE ORGANIZACJI I PRZEPROWADZANIA EGZAMINU ÓSMOKLASISTY aktualizacja z dnia 20 maja

Terminy egzaminu ósmoklasisty w roku szkolnym 2019/2020

– informacja OKE z dnia 11 maja 2020r.

Termin główny egzaminu
Język polski – 16 czerwca 2020 r. (wtorek) – godz. 9:00
Matematyka – 17 czerwca 2020 r. (środa) – godz. 9:00
Język obcy nowożytny – 18 czerwca 2020 r. (czwartek) – godz. 9:00

Termin dodatkowy egzaminu
Język polski – 7 lipca 2020 r. (wtorek) – godz. 9:00
Matematyka – 8 lipca 2020 r.(środa) – godz. 9:00
Język obcy nowożytny – 9 lipca 2020 r. (czwartek) – godz. 9:00

Termin ogłaszania wyników egzaminu ósmoklasisty – do 31 lipca 2020 r.
Termin przekazania szkołom wyników i zaświadczeń – do 31 lipca 2020 r.
Termin wydania zaświadczeń oraz informacji zdającym – do 31 lipca 2020 r.

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej
Wytyczne CKE, MEN i GIS dotyczące organizowania i przeprowadzania w 2020 r. egzaminów.


Nowy termin egzaminu ósmoklasisty

informacja z 24 kwietnia 2020r.
Zgodnie z decyzją Ministra Edukacji Narodowej nauczanie na odległość zostało przedłużone do dnia 24 maja 2020r.

Termin egzaminu ósmoklasisty 16- 18 czerwca 2020.


Zmiana terminu egzaminu ósmoklasisty

– informacja z 25 marca 2020r.
W roku szkolnym 2019/2020 Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej otrzymał upoważnienie do zmiany harmonogramu przeprowadzania egzaminów zewnętrznych. Komunikat w tej sprawie zostanie ogłoszony nie później niż na 21 dni przed pierwszym dniem przeprowadzania danego egzaminu. Jednocześnie zostają utrzymane w mocy wszystkie rozpoczęte już czynności dotyczące organizacji i przeprowadzania danego egzaminu zewnętrznego.


Próbny egzamin ósmoklasisty – arkusze Centralnej Komisji Egzaminacyjnej
30, 31 marzec, 1 kwietnia 2020

Język polski
Arkusz standardowy dla uczniów bez niepełnosprawności i uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się
Zeszyt rozwiązań arkusz 100.
Arkusz egzaminacyjny dla uczniów z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera (OPOP_200)
Zeszyt rozwiązań.
Arkusz egzaminacyjny dla uczniów niesłyszących i słabosłyszących (OPOP_700)
Zeszyt rozwiązań


Matematyka
rkusz egzaminacyjny standardowy – dla uczniów bez niepełnosprawności i uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się (OMAP_100)
Karta odpowiedzi
Zeszyt rozwiązańKarta rozwiązań
Arkusz egzaminacyjny dla uczniów z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera (OMAP_200)
Zeszyt rozwiązań
Arkusz egzaminacyjny dla uczniów niesłyszących i słabosłyszących (OMAP_700)
Zeszyt rozwiązań
Arkusz egzaminacyjny dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim (OMAP_800)
Zeszyt rowiązań

PODSTAWOWE INFORMACJE O EGZAMINIE ÓSMOKLASISTY
Rok szkolny 2019/2020

 1. Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany na podstawie wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego oraz sprawdza, w jakim stopniu zdający spełnia te wymagania.
 2. Zgodnie z komunikatem o harmonogramie egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany:
  a. w terminie głównym w kwietniu
  b. w terminie dodatkowym w czerwcu.
 3. Egzamin ósmoklasisty w roku szkolnym 2019/2020 obejmuje następujące przedmioty:
  a. język polski – 21 kwietnia 2020 (wtorek), godz. 9.00
  b. matematykę – 22 kwietnia 2020 (środa), godz. 9.00
  c. język obcy nowożytny, (czwartek)- 23 kwietnia 2020, godz. 9.00
 4. Egzamin z języka polskiego trwa 120 minut.
 5. Egzamin z matematyki trwa 100 minut.
 6. Egzamin z języka obcego nowożytnego trwa 90 minut.
 7. Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany w formie pisemnej.
 8. Do egzaminu ósmoklasisty z języka obcego nowożytnego uczeń lub słuchacz przystępuje z tego języka obcego nowożytnego, którego uczy się w szkole w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych.
 9. Egzamin ósmoklasisty z języka obcego nowożytnego jest przeprowadzany wyłącznie na podstawie wymagań określonych w wariancie II.1. podstawy programowej kształcenia ogólnego

Termin dodatkowy egzaminu ósmoklasisty
1. język polski – 1 czerwca 2020 r. (poniedziałek) – godz. 9:00
2. matematyka – 2 czerwca 2020 r. (wtorek) – godz. 9:00
3. język obcy nowożytny – 3 czerwca 2020 r. (środa) – godz. 9:00


Ogłoszenie wyników
Termin ogłaszania wyników egzaminu ósmoklasisty 19 czerwca 2020
Termin przekazania szkołom wyników i zaświadczeń 19 czerwca 2020
Termin wydania zaświadczeń oraz informacji zdającym 26 czerwca 2020


Szczegółowe informacje o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty w roku szkolnym 2019/2020
ZNAJDZIESZ TUTAJ


Wgląd do sprawdzonej pracy egzaminacyjnej

Uczeń lub jego rodzice mają prawo wglądu do sprawdzonej i ocenionej pracy egzaminacyjnej, w miejscu i czasie wskazanym przez dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej, w terminie 6 miesięcy od dnia wydania przez okręgową komisję egzaminacyjną zaświadczeń o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty. Wniosek o wgląd składa się do dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej na formularzu 16a zamieszczonym wyżej w „Szczegółowych informacjach o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty w roku szkolnym 2019/2020″.


Arkusze egzaminacyjne

Zobacz arkusz egzaminacyjny z języka polskiego 2019—>>>
Zobacz arkusz egzaminacyjny z matematyki —>>>