Egzamin ósmoklasistyPODSTAWOWE INFORMACJE O EGZAMINIE ÓSMOKLASISTY

 1. Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany na podstawie wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego oraz sprawdza, w jakim stopniu zdający spełnia te wymagania.
 2. Zgodnie z komunikatem o harmonogramie egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany:
  a. w terminie głównym w kwietniu
  b. w terminie dodatkowym w czerwcu.
 3. Egzamin ósmoklasisty w roku szkolnym 2018/2019 obejmuje następujące przedmioty:
  a. język polski – 15 kwietnia 2019
  b. matematykę – 16 kwietnia 2019
  c. język obcy nowożytny – 17 kwietnia 2019
 4. Egzamin z języka polskiego trwa 120 minut.
 5. Egzamin z matematyki trwa 100 minut.
 6. Egzamin z języka obcego nowożytnego trwa 90 minut.
 7. Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany w formie pisemnej.
 8. Do egzaminu ósmoklasisty z języka obcego nowożytnego uczeń lub słuchacz przystępuje z tego języka obcego nowożytnego, którego uczy się w szkole w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych.
 9. Egzamin ósmoklasisty z języka obcego nowożytnego jest przeprowadzany wyłącznie na podstawie wymagań określonych w wariancie II.1. podstawy programowej kształcenia ogólnego

Ważne informacje dla ósmoklasistów

Informacja Centralnej Komisji Egzaminacyjnej o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty obowiązująca w roku szkolnym 2018/2019

Informacja Ministerstwa Edukacji Narodowej o rekrutacji do szkół ponadpodstawowych .