Egzamin ósmoklasistyTerminy egzaminu ósmoklasisty w roku szkolnym 2020/2021

Termin główny egzaminu

język polski – 25 maja 2021 r. (wtorek) – godz. 9:00
matematyka – 26 maja 2021 r. (środa) – godz. 9:00
język obcy nowożytny – 27 maja 2021 r. (czwartek) – godz. 9:00

Termin dodatkowy egzaminu

język polski – 16 czerwca 2021 r. (środa) – godz. 9:00
matematyka – 17 czerwca 2021 r. (czwartek) – godz. 9:00
język obcy nowożytny – 18 czerwca 2021 r. (piątek) – godz. 9:00

Termin ogłaszania wyników egzaminu ósmoklasisty – do 2 lipca 2021 r.
Termin przekazania szkołom wyników i zaświadczeń – do 8 lipca 2021 r.
Termin wydania zaświadczeń oraz informacji zdającym – do 9 lipca 2021 r.

PODSTAWOWE INFORMACJE O EGZAMINIE ÓSMOKLASISTY
Rok szkolny 2019/2020

 1. Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany na podstawie wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego oraz sprawdza, w jakim stopniu zdający spełnia te wymagania.
 2. Zgodnie z komunikatem o harmonogramie egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany:
  a. w terminie głównym w maju
  b. w terminie dodatkowym w czerwcu.
 3. Egzamin ósmoklasisty w roku szkolnym 2019/2020 obejmuje następujące przedmioty:
  a. język polski – 25 maja 2021 (wtorek), godz. 9.00
  b. matematykę – 26 maja 2021 (środa), godz. 9.00
  c. język obcy nowożytny, (czwartek)- 27 maja 2021, godz. 9.00
 4. Egzamin z języka polskiego trwa 120 minut.
 5. Egzamin z matematyki trwa 100 minut.
 6. Egzamin z języka obcego nowożytnego trwa 90 minut.
 7. Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany w formie pisemnej.
 8. Do egzaminu ósmoklasisty z języka obcego nowożytnego uczeń lub słuchacz przystępuje z tego języka obcego nowożytnego, którego uczy się w szkole w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych.
 9. Egzamin ósmoklasisty z języka obcego nowożytnego jest przeprowadzany wyłącznie na podstawie wymagań określonych w wariancie II.1. podstawy programowej kształcenia ogólnego

Wgląd do sprawdzonej pracy egzaminacyjnej

Uczeń lub jego rodzice mają prawo wglądu do sprawdzonej i ocenionej pracy egzaminacyjnej, w miejscu i czasie wskazanym przez dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej, w terminie 6 miesięcy od dnia wydania przez okręgową komisję egzaminacyjną zaświadczeń o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty. Wniosek o wgląd składa się do dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej na formularzu 16a zamieszczonym wyżej w „Szczegółowych informacjach o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty w roku szkolnym 2019/2020″.


Arkusze egzaminacyjne

Próbny egzamin ósmoklasisty – arkusze Centralnej Komisji Egzaminacyjnej
30, 31 marzec, 1 kwietnia 2020

Język polski
Arkusz standardowy dla uczniów bez niepełnosprawności i uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się
Zeszyt rozwiązań arkusz 100.
Arkusz egzaminacyjny dla uczniów z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera (OPOP_200)
Zeszyt rozwiązań.
Arkusz egzaminacyjny dla uczniów niesłyszących i słabosłyszących (OPOP_700)
Zeszyt rozwiązań


Matematyka
rkusz egzaminacyjny standardowy – dla uczniów bez niepełnosprawności i uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się (OMAP_100)
Karta odpowiedzi
Zeszyt rozwiązańKarta rozwiązań
Arkusz egzaminacyjny dla uczniów z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera (OMAP_200)
Zeszyt rozwiązań
Arkusz egzaminacyjny dla uczniów niesłyszących i słabosłyszących (OMAP_700)
Zeszyt rozwiązań
Arkusz egzaminacyjny dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim (OMAP_800)
Zeszyt rowiązań

Zobacz arkusz egzaminacyjny z języka polskiego 2019—>>>
Zobacz arkusz egzaminacyjny z matematyki —>>>