Egzamin ósmoklasistyWyniki egzaminu ósmoklasisty
Termin ogłaszania wyników egzaminu ósmoklasisty 14 czerwca 2019
Termin przekazania szkołom wyników i zaświadczeń 14 czerwca 2019


PODSTAWOWE INFORMACJE O EGZAMINIE ÓSMOKLASISTY

 1. Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany na podstawie wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego oraz sprawdza, w jakim stopniu zdający spełnia te wymagania.
 2. Zgodnie z komunikatem o harmonogramie egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany:
  a. w terminie głównym w kwietniu
  b. w terminie dodatkowym w czerwcu.
 3. Egzamin ósmoklasisty w roku szkolnym 2018/2019 obejmuje następujące przedmioty:
  a. język polski – 15 kwietnia 2019
  b. matematykę – 16 kwietnia 2019
  c. język obcy nowożytny – 17 kwietnia 2019
 4. Egzamin z języka polskiego trwa 120 minut.
 5. Egzamin z matematyki trwa 100 minut.
 6. Egzamin z języka obcego nowożytnego trwa 90 minut.
 7. Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany w formie pisemnej.
 8. Do egzaminu ósmoklasisty z języka obcego nowożytnego uczeń lub słuchacz przystępuje z tego języka obcego nowożytnego, którego uczy się w szkole w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych.
 9. Egzamin ósmoklasisty z języka obcego nowożytnego jest przeprowadzany wyłącznie na podstawie wymagań określonych w wariancie II.1. podstawy programowej kształcenia ogólnego

Termin dodatkowy egzaminu ósmoklasisty
1. język polski – 3 czerwca 2019 r. (poniedziałek) – godz. 11:00
2. matematyka – 4 czerwca 2019 r. (wtorek) – godz. 11:00
3. język obcy nowożytny – 5 czerwca 2019 r. (środa) – godz. 11:00
Termin wydania zaświadczeń oraz informacji zdającym 21 czerwca 2019


Szczegółowe informacje o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty w roku szkolnym 2018/2019
ZNAJDZIESZ TUTAJ


Wgląd do sprawdzonej pracy egzaminacyjnej

Uczeń lub jego rodzice mają prawo wglądu do sprawdzonej i ocenionej pracy egzaminacyjnej, w miejscu i czasie wskazanym przez dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej, w terminie 6 miesięcy od dnia wydania przez okręgową komisję egzaminacyjną zaświadczeń o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty. Wniosek o wgląd składa się do dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej na formularzu 16a zamieszczonym wyżej w „Szczegółowych informacjach o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty w roku szkolnym 2018/2019″.


Arkusze egzaminacyjne

Zobacz arkusz egzaminacyjny z języka polskiego 2019—>>>
Zobacz arkusz egzaminacyjny z matematyki —>>>


Ważne informacje dla ósmoklasistów

Informacja Ministerstwa Edukacji Narodowej o rekrutacji do szkół ponadpodstawowych .