Konsultacje i zajęcia opiekuńcze

Od 1 do do 7 czerwca uruchamiamy konsultacje dla uczniów klas 4 – 8. Celem konsultacji jest stworzenie możliwości wyjaśnienia uczniom trudnych kwestii, usystematyzowania materiału czy rozmowy z nauczycielem. Konsultacje mają również umożliwić uczniom poprawę oceny na potrzebę klasyfikacji rocznej.

Konsultacje odbywają się w terminach zajęć lekcyjnych zgodnie z planem lekcji. W konsultacjach może uczestniczyć maksymalnie 12 uczniów dlatego udział należy uzgodnić bezpośrednio z nauczycielem przedmiotu. Wszystkie konsultacje odbywają się w jednej sali przeznaczonej dla danej klasy.
Przydział sal na konsultacje.

Uczeń, który będzie korzystał z konsultacji wchodzi do szkoły wejściem w budynku C lub A, dezynfekuje ręce i kieruje się bezpośrednio do wyznaczonej sali. Wszyscy uczniowie biorący udział w konsultacjach są bezwzględnie zobowiązani do przestrzegania procedur organizacji konsultacji, a także wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego. Po konsultacjach uczeń opuszcza budynek i teren szkolny. Obecność ucznia na konsultacjach jest odnotowywana w dzienniku jako zwykła obecność w szkole. Rodzic ma możliwość sprawdzenia czy jego dziecko uczestniczyło w konsultacjach.

Dzieci z klas 1 – 3 mogą kolejny tydzień korzystać z zajęć opiekuńczo-wychowawczych i dydaktycznych. Chęć udziału dzieci z klas 1 – 3 w zajęciach rodzic zgłasza wychowawcy klasy z co najmniej dwudniowym wyprzedzeniem.

Wszyscy uczniowie mają możliwość korzystania z biblioteki szkolnej. Godziny otwarcia biblioteki dla czytelników podczas pandemii:
poniedziałek : 9.00-11.00
wtorek: 11.00- 13.00
środa: 9.00- 11.00
czwartek: 9.00- 11.00
piątek: 9.00- 11.00.

Zasady pracy biblioteki w ZSP w Halinowie w okresie stanu epidemii

Od 18 maja 2020 r. dopuszcza się możliwość realizacji zajęć rewalidacyjnych oraz zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka uczniów posiadających odpowiednio orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka. Zajęcia te mogą być realizowane w bezpośrednim kontakcie dziecka lub ucznia z osobą prowadzącą te zajęcia.

Zarządzenie 113.05.2019.2021 wprowadzające procedury 1., 2., 3.
1. Procedura organizacji zajęć rewalidacyjnych.
2. Procedura organizacji zajęć i konsultacji w szkole podstawowej.
3. Procedura zapewnienie bezpieczeństwa w bibliotece.
Zarządzenie w sprawie: wprowadzenia „Procedury postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia koronawirusem lub zachorowania na COVID-19”

Rodzice i uczniowie klas ósmych otrzymali przez dziennik elektroniczny od wychowawców klas informację o harmonogramie konsultacji.

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 5.9/10 (16 votes cast)
Konsultacje i zajęcia opiekuńcze, 5.9 out of 10 based on 16 ratingsPowrót do strony głównej