Informacje dla Uczniów i Rodziców

Od poniedziałku 26.10.2020 do niedzieli 8.11.2020 uczniowie z klas IV-VIII przechodzą na naukę zdalną. Nauczyciele i uczniowie spotykają się na platformie Microsoft Teams. Nauczyciele są obecni w szkole i prowadzą zajęcia zgodnie z przydzielonym wymiarem godzin, w czasie rzeczywistym zgodnie z planem lekcji umieszczonym w dzienniku elektronicznym, z zastosowaniem narzędzi informatycznych umożliwiających połączenie się z uczniami: Microsoft Teams oraz dziennik elektroniczny.

  1. Wszyscy uczniowie klas 4 – 8 zobowiązani są do udziału w nauczaniu zdalnym w czasie rzeczywistym, zgodnie z planem lekcji umieszczonym w dzienniku elektronicznym.
  2. Warunkiem koniecznym do korzystania z nauczania zdalnego jest sprawny komputer z działającą kamerą i mikrofonem, zainstalowana platforma Microsoft Teames, aktywny profil użytkownika platformy, sprawne łącze internetowe.
  3. W przypadku braku warunków domowych do korzystania z nauczania zdalnego – uczeń zobowiązany jest do korzystania z nauczania stacjonarnego lub zdalnego w szkole.
  4. Frekwencję ucznia na zajęciach określa jego aktywna obecność na platformie, odpowiadanie na wezwania nauczyciela podczas trwania całych zajęć.
  5. Uczeń zobowiązany jest zgodnie z ustaleniami nauczyciela prowadzącego zajęcia włączyć lub wyłączyć kamerę i mikrofon.
  6. Używanie kamery i mikrofonu jest niezbędne podczas oceniania ucznia.

Wsparcie dla uczniów

  1. Wszyscy uczniowie, którzy ze względu na warunki domowe, niepełnosprawność lub inne powody nie mogą uczyć się zdalnie w domu mają obowiązek korzystania z nauki stacjonarnej lub zdalnej organizowanej na terenie szkoły zgodnie z planem lekcji zapisanym w dzienniku elektronicznym.
  2. Każdy uczeń może uczestniczyć zdalnie lub w trybie stacjonarnym z zajęciach organizowanych w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
  3. Każdy uczeń może korzystać zdalnie lub w trybie stacjonarnym z konsultacji, porad nauczycieli specjalistów zatrudnionych w szkole, w czasie ich pracy.

Nauka dla dzieci w przedszkolach i uczniów klas I-III szkół podstawowych pozostaje bez zmian.

W związku z ROZPORZĄDZENIEM RADY MINISTRÓW z dnia 23 października 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii wyjaśniamy, że:
„2b. Małoletni do ukończenia 16. roku życia, od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00–16.00, mogą przemieszczać się wyłącznie pod opieką osoby sprawującej władzę rodzicielską, opiekuna prawnego albo innej osoby dorosłej, chyba że przemieszczanie się ma na celu dotarcie do szkoły lub placówki oświatowej albo powrót z nich do miejsca zamieszkania.”

„Zasady funkcjonowania Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w czasie nauczania zdalnego”. Obowiązują od 26.10.2020 do 8.11.2020

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 7.8/10 (8 votes cast)Strona 1 z 11