Nowe możliwości szkoły od 25 maja 2020

Od 18 maja 2020 r. dopuszcza się możliwość realizacji zajęć rewalidacyjnych oraz zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka uczniów posiadających odpowiednio orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka. Zajęcia te mogą być realizowane w bezpośrednim kontakcie dziecka lub ucznia z osobą prowadzącą te zajęcia.

Od dnia 25 maja 2020 r. dzieci z klas 1 – 3 mają możliwość uczestniczenia w zajęciach opiekuńczo-wychowawczych i dydaktycznych, uczniowie klasy VIII możliwość konsultacji z nauczycielami prowadzącymi zajęcia edukacyjne, w szczególności z przedmiotów objętych egzaminem ósmoklasisty, a także możliwość korzystania z biblioteki szkolnej.

Od dnia 1 czerwca 2020 r. uczniom szkoły podstawowej zapewnia się konsultacje z nauczycielami prowadzącymi zajęcia edukacyjne oraz możliwość korzystania z biblioteki szkolnej.

Chęć udziału dzieci z klas 1 – 3 w zajęciach rodzic zgłasza wychowawcy klasy z co najmniej dwudniowym wyprzedzeniem. Chęć udziału w konsultacjach uczeń zgłasza bezpośrednio nauczycielowi przedmiotu.
W czasie pracy szkoły będzie obowiązywał rygor sanitarny i szczególne procedury bezpieczeństwa, w tym przyprowadzania i odbierania dzieci oraz ich pobytu w szkole. Rodzice mają dostęp tylko do wyznaczonych części szkoły. Prosimy o zapoznanie się z procedurami bezpieczeństwa i bezwzględne ich przestrzeganie.

Zarządzenie 113.05.2019.2021 wprowadzające procedury 1., 2., 3.
1. Procedura organizacji zajęć rewalidacyjnych.
2. Procedura organizacji zajęć i konsultacji w szkole podstawowej.
3. Procedura zapewnienie bezpieczeństwa w bibliotece.
Zarządzenie w sprawie: wprowadzenia „Procedury postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia koronawirusem lub zachorowania na COVID-19”

Rodzice i uczniowie klas ósmych otrzymali przez dziennik elektroniczny od wychowawców klas informację o harmonogramie konsultacji.

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 7.6/10 (12 votes cast)Strona 1 z 11