Kalendarz roku szkolnego 2018/20193 września 2018 r. – rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

23 – 31 grudnia 2018 r. – zimowa przerwa świąteczna.

28 stycznia 2019 – 10 lutego 2019 r. –  ferie zimowe.

18 – 23 kwietnia 2019 r. – wiosenna przerwa świąteczna.

21 czerwca 2019 r. – zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

22 czerwca – 31 sierpnia 2019 r. – ferie letnie.

Szanowni Państwo.
Na podstawie § 5.1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej, z dnia 11 sierpnia 2017r. w sprawie organizacji roku szkolnego (DZ. U. z 2017 poz. 1603) dyrektor szkoły, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, rady rodziców i samorządu uczniowskiego, biorąc pod uwagę warunki lokalowe i możliwości organizacyjne może, w danym roku szkolnym, ustalić dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w wymiarze dla szkół podstawowych – do 8 dni. W te dni szkoła jest zobowiązana zorganizować zajęcia opiekuńcze, co zawsze czynimy.

Propozycja dodatkowych dni wolnych:
1. 2 listopada 2018
2. piątek – dzień rekolekcji
3. 12 kwietnia – egzamin gimnazjalny część językowa
4. 15 kwietnia – egzamin ośmioklasisty
5. 16 kwietnia – egzamin ośmioklasisty
6. 17 kwietnia – egzamin ośmioklasisty
7. 2 maja 2019
8. 21 czerwca 2019 – piątek po Bożym Ciele.
Rada pedagogiczna przychyliła się do propozycji dni wolnych. Po zaopiniowaniu przez Radę Rodziców i Samorząd Uczniowski, wolne dni zostaną ustanowione zarządzeniem Dyrektora ZSP w Halinowie.