Kalendarz roku szkolnego 2019/20202 września 2019 r. – rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

23 – 31 grudnia 2019 r. – zimowa przerwa świąteczna.

10 – 23 lutego 2020 r. –  ferie zimowe.

9 – 14 kwietnia 2020 r. – wiosenna przerwa świąteczna.

21, 22, 23 kwietnia 2020 r. – egzamin ósmoklasisty

26 czerwca 2020 r. – zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

27 czerwca – 31 sierpnia 2020 r. – ferie letnie.

Szanowni Państwo.
Na podstawie § 5.1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej, z dnia 11 sierpnia 2017r. w sprawie organizacji roku szkolnego (DZ. U. z 2017 poz. 1603) dyrektor szkoły, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, rady rodziców i samorządu uczniowskiego, biorąc pod uwagę warunki lokalowe i możliwości organizacyjne może, w danym roku szkolnym, ustalić dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w wymiarze dla szkół podstawowych – do 8 dni. W te dni szkoła jest zobowiązana zorganizować zajęcia opiekuńcze, co zawsze czynimy.

Propozycja dodatkowych dni wolnych:
1. 2 stycznia 2020
2. 3 stycznia 2020
3. piątek – III dzień rekolekcji
4. 21 kwietnia 2020 – egzamin ósmoklasisty
5. 22 kwietnia 2020 – egzamin ośmioklasisty
6. 23 kwietnia 2020 – egzamin ośmioklasisty
7. 24 kwietnia 2020 – piątek po egzaminie
8. 12 czerwca 2020 – piątek po Bożym Ciele.
Rada pedagogiczna przychyliła się do propozycji dni wolnych. Po zaopiniowaniu przez Radę Rodziców i Samorząd Uczniowski, wolne dni zostaną ustanowione zarządzeniem Dyrektora ZSP w Halinowie.