Kalendarz roku szkolnego 2020/20211 września 2020 r. – rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

23 – 31 grudnia 2020 r. – zimowa przerwa świąteczna.

18 – 31 stycznia 2021 r. –  ferie zimowe.

1 – 6 kwietnia 2021 r. – wiosenna przerwa świąteczna.

25, 25, 27 maja 2021r.- egzamin ósmoklasisty.

25 czerwca 2021 r. – zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

26 czerwca – 31 sierpnia 2021 r. – ferie letnie.

Szanowni Państwo.
Na podstawie § 5.1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej, z dnia 11 sierpnia 2017r. w sprawie organizacji roku szkolnego (DZ. U. z 2017 poz. 1603) dyrektor szkoły, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, rady rodziców i samorządu uczniowskiego, biorąc pod uwagę warunki lokalowe i możliwości organizacyjne może, w danym roku szkolnym, ustalić dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w wymiarze dla szkół podstawowych – do 8 dni. W te dni szkoła jest zobowiązana zorganizować zajęcia opiekuńcze, co zawsze czynimy.

Propozycja dodatkowych dni wolnych:

2 listopada 2020 – do dyskusji
12 listopada 2020
13 listopada 2020
Ustalony piątek 2021 – ostatni dzień rekolekcji
25 maja 2021 – I dzień – egzamin ośmioklasisty
26 maja 2021 – II dzień – egzamin ośmioklasisty
27 maja 2021 – III dzień – egzamin ośmioklasisty
28 maja 2021 – piątek po egzaminach – do dyskusji
4 czerwca 2021 – piątek po Bożym Ciele.