Ważne informacje dla zerówek 2018/19Rok szkolny 2018/2019


Obowiązek przedszkolny

Dziecko w wieku 6 lat jest obowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkolne w przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej lub w innej formie wychowania przedszkolnego. W naszej szkole jest 5 oddziałów dla sześciolatków tzw. „zerówek”: 0A, 0B, 0C, 0D i 0E. Oddziały te realizują w godzinach 8.00 – 13.00 program rocznego przygotowania przedszkolnego. Obecność dziecka sześcioletniego na zajęciach jest bezpłatna i obowiązkowa. Dlatego przypominamy rodzicom o konieczności systematycznego i punktualnego uczęszczania dziecka na zajęcia. Ten rok przygotuje Wasze dzieci do podjęcia nauki w szkole.

Szatnia dla zerówek

  • Szatnia dla dzieci z oddziałów 0A, 0B, 0C, OD znajduje się w piwnicach budynku szkolnego. Rodzice wraz z dziećmi wchodzą do budynku wejściem po prawej stronie od wejścia głównego. Dzieci przebierają się w szatni i wraz z rodzicami czekają na wychowawcę, który o godzinie 7.50 – 8.00 zaprowadzi dzieci do właściwej sali zajęć.
  • W przypadku spóźnienia rodzic sam zaprowadza przygotowane dziecko do właściwej sali zajęć. Dbamy o higieniczne warunki nauki dla naszych dzieci dlatego prosimy rodziców o zakładanie ochraniaczy na własne buty.
  • Szatnia dla grupy 0E znajduje się przy sali zajęć. Rodzice wraz z dziećmi wchodzą do szkoły wejściem głównym. Każdemu rodzicowi wypożyczymy klucz magnetyczny, niezbędny do wejścia do oddziałów przedszkolnych.

Posiłki

  • Dzieci z oddziałów 0A, 0B, 0C, 0D nie korzystają podczas zajęć ze stołówki szkolnej, ale spożywają wspólnie w sali zajęć posiłki śniadaniowe przygotowane przez rodziców.
  • Dzieci pozostające po godzinie 13.00 korzystają z obiadów stołówki szkolnej, do czego ze względu na czas przebywania w szkole, zobowiązujemy rodziców. Dzieci spożywają obiad pod opieką wychowawcy grupy.
  • Posiłki przygotowane przez szkolną kuchnie są płatne.

Godziny pracy oddziałów zerowych
Oddział zerowy jest grupą przedszkolną. Każde dziecko ma prawo przebywać w przedszkolu w godzinach jego pracy czyli od 7.00 do 18.00.
Godziny prac poszczególnych grup zerowych znajdują się w zakładce Oddziały zerowe.
W godzinach 7.00 – 7.50 (8.00)- dzieci z grup 0a, 0b, 0c, 0d, 0e przebywają w oddziałach przedszkolnych.
W godzinach 13.00- 17.00 dzieci z grupy 0a, 0b przebywają w oddziałach 0c, 0d.
W godzinach 17.00 – 18.00 wszystkie dzieci przebywają w oddziałach przedszkolnych.

Odpłatność za wychowanie przedszkolne i wyżywienie.
1 stycznia 2018r. weszła w życie ustawa o finansowaniu zadań oświatowych, zgodnie z którą opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz za wyżywienie stanowią nieopodatkowane należności budżetowe o charakterze publicznoprawnym.
Zmiana charakteru opłat oznacza, że nie ma już podstaw do zawierania umów cywilnoprawnych z rodzicami dziecka, a wszystkie świadczenia wynikają ze stosunków publicznoprawnych.

Rodzice dzieci rekrutowanych do oddziałów jako sześciolatki (rok urodzenia 2012) nie płacą za wychowanie przedszkolne.
Rodzice zobowiązani są do opłat za korzystanie w wyżywienia – śniadanie 2 zł, obiad dwudaniowy 6 zł, podwieczorek 2 zł.
Łącznie pełne wyżywienie 10 zł.

Nieuiszczenie należnej opłaty skutkuje wszczęciem procedury dochodzenia należności budżetowych na podstawie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. (Dz. U. z 2018 poz. 1314 z późniejszymi zmianami).